بررسی نقش فناوری های نوین ساختمانی در معماری پایدار

بررسی نقش فناوری های نوین ساختمانی در معماری پایدار

بررسی نقش فناوری های نوین ساختمانی در معماری پایدار؛ مطالعه موردی قاب های سبک فولادی و چوبی مصطفی موحدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه خاتم تهران سپیده صمدزاده یزدی –…
بیش تر بخوانید
فهرست