معماری اکوتک رویکردی نو در جهت ارتقاء صنعت اکوتوریسم

معماری اکوتک رویکردی نو در جهت ارتقاء صنعت اکوتوریسم(نمونه ی مورد مطالعه: منطقه ی گردشگری مرزن آباد)

علی تواره

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پردیس

چکيده

اکوتوریسم یکی از مهم ترین شاخه های صنعت درآمدزای گردشگری و یکی از ابزارهای کارآمد توسعه ی نواحی طبيعی و مناطق مختلف گردشگری به شمار می آید، که ترکيب آن با معماری اکوتک می تواند پژوهشگران را در پيش برد هر چه بيشتر اهداف این نوع از گردشگری یاری نماید. در این ميان نگارنده در پژوهش حاضر با انتخاب منطقه ی مرزن آباد بیه عنوان نمونه  مورد مطالعه به علت برخورداری از موقعيت خاص جغرافيایی و تنوع اشکال طبيعی سعی نموده است تا با استفاده از روش تحقيق کمی و به کارگيری پرسشنامه و تبيين آن در طيف ۵ گزینه ای ليکرت و توزیع آن بين ۲۰۰ نفر از گردشگران منطقه ی مرزن آباد و استفاده از نرم افزار spss  به بررسی قابليت ها اکوتوریسمی و اکیوتکی این منطقه پرداخته و سبب توسعه ی صنعت اکوتوریسم در این منطقه گردد. بدین منظور وی برای انجام تجزیه و تحليلهای خود و به منظور فهم ساز و کار شدت اثرگذاری هر کدام از شاخص های موثر معماری اکوتک بر ارتقاء صنعت توریسیم از روش معادلات ساختاری استفاده نمود. در پایان نتایج به دست آمده نشان داد که تاثيرگذارترین شاخص موثر بر ارتقاء صینعت اکوتوریسم در این منطقه ” حفظ دید و منظر طبيعی” بوده است که میبایست به طور ویژهای به استفاده از موارد مربوط “حفظ دید و منظر طبيعی ” در ارتقاء صنعت ، به این نوع شاخص توجه نمود .بنابراین با توجه به نتایج شاخص اکوتوریسم در منطقه  مرزن آباد از اولویت برخوردار است. سایر شاخص های تاثيرگذار نيز به ترتيب اهميت بصورت زیر می باشد:

  1.  پيوند معماری با طبيعت
  2.   مکان یابی مناسب
  3.   حفظ فرهنگ بومی منطقه
  4.   بهره گيری از الگوی ساخت منطقه
  5.   استفاده از مصالح بوم آورد و قابل بازیافت
  6.   رعایت انعطاف پذیری فضاها
  7.   توجه به زیرساخت های کالبدی

کلمات کليدی: معماری اکوتک، اکوتوریسم، جذب توریسم، منطقه ی مرزن آباد

دانلود مقاله از Civilica

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست